Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG MẮT TRỰC TUYẾN

Tuyến bố chấp thuận theo Điều 6 đoạn 1 khoản a GDPR về việc xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu nghiên cứu

 

 

giữa

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Nghiên Cứu Trải Nghiệm | Nghiên Cứu Thị Trường Ẩn

 

(sau đây được gọi là ‘eye square’)

 

 

(sau đây gọi là ‘Người tham gia nghiên cứu’ hoặc ‘bạn’)

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Bên kiểm soát dữ liệu theo ý nghĩa trong Quy định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát (GDPR) và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các Quốc gia thành viên EU, cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác, như Điều khoản Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng California (CCPA), là:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
Số điện thoại: +4930698144-0
Email: dataprotection@eye-square.com

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của bên kiểm soát dữ liệu là:

 

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Số điện thoại: +49(0)661/480276-24
Email: ll@psw.net
Trang web: www.psw.net

THIẾT KẾ VỚI TIÊU CHÍ BẢO MẬT

 1. Quyền riêng tư đối với dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại eye square. Chúng tôi chủ yếu dựa vào dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu tổng hợp mà không thể lấy làm cơ sở để trực tiếp xác định danh tính của cá nhân, và chúng tôi duy trì các giới hạn thích hợp đối với quyền truy cập dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về các cá nhân cụ thể.

 

 1. Trong quá trình phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi đánh giá tác động tiềm ẩn của sản phẩm và dịch vụ đối với dữ liệu cá nhân, lồng ghép những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phù hợp vào các hoạt động xử lý dữ liệu của mình, đồng thời xem xét các nguyên tắc còn lại về quyền riêng tư, được mô tả dưới đây.

SỰ TIN TƯỞNG VÀ TRÁCH NHIỆM

 1. Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân của bạn đang được chúng tôi kiểm soát, cũng như tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành quy định việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu về từng cá nhân.

 

 1. Đội ngũ nội bộ phụ trách quyền riêng tư của eye square giám sát tình hình tuân thủ các luật hiện hành về quyền riêng tư, các chương trình tự quản lý mà chúng tôi tham gia, cũng như các chính sách quyền riêng tư nội bộ của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. eye square hoạt động trong lĩnh vực thực hiện các nghiên cứu thị trường thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Vì mục đích này, eye square muốn xử lý Dữ liệu Cá nhân để trả lời các câu hỏi nghiên cứu thị trường có liên quan. Khi làm như vậy, chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của họ hoặc trả lời các câu hỏi hợp pháp liên quan đến nội dung của họ.

 

 1. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự chấp thuận của bạn. Chúng tôi sẽ không gây tổn hại đến quyền và tự do của bạn mà không có lý do hợp pháp.

 

 1. Trong nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn hiểu được bạn đang quan sát vào mục nào trong khi nội dung phương tiện được hiển thị cho bạn. Vì mục đích này, chúng tôi quay video có chuyển động khuôn mặt và chuyển động mắt của bạn để xác định điểm nhìn cũng như phản ứng của bạn về mặt cảm xúc (Dữ liệu Cá nhân của bạn).

PHƯƠNG THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Do đó, để thu thập dữ liệu hình ảnh khuôn mặt của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào camera và âm thanh của thiết bị để ghi lại hình ảnh khuôn mặt của bạn.

 

 1. Nếu không cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào camera và quay video về chuyển động khuôn mặt và chuyển động mắt của bạn, bạn sẽ không thể tham gia nghiên cứu này.

PHẠM VI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

1. Trong phạm vi của nghiên cứu này, Người tham gia Nghiên cứu cung cấp cho eye square dữ liệu theo dõi chuyển động mắt riêng được thu thập thông qua camera trên thiết bị của họ. Dữ liệu Cá nhân này bao gồm bản ghi video khuôn mặt của Người tham gia Nghiên cứu và thông tin thiết bị của Người tham gia Nghiên cứu dưới dạng siêu dữ liệu (Dữ liệu Nghiên cứu).

 

2. Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu sinh trắc học nào của Người tham gia Nghiên cứu, ngoại trừ bản ghi khuôn mặt của họ, bao gồm cả chuyển động mắt của người tham gia. Hình ảnh khuôn mặt là dữ liệu phải có để:

 

a) xác định tương quan của vị trí đầu so với màn hình thiết bị. Điều này chủ yếu liên quan đến “cự ly” và “góc xoay”,

b) xác định vị trí và chuyển động của mắt (ví dụ: “chớp mắt”).

 

3. Dữ liệu về hình ảnh khuôn mặt được coi là dữ liệu sinh trắc học nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 

a) dữ liệu liên quan đến đặc điểm vật lý, sinh lý hoặc hành vi của một người,

b) dữ liệu cá nhân đó là kết quả của quá trình xử lý kỹ thuật cụ thể đối với tập dữ liệu, và

c) dữ liệu cá nhân được sử dụng để nhận dạng duy nhất một người.

 

Các mô hình học máy của chúng tôi được luyện để phân biệt riêng người này với người khác, chỉ với mục đích cải thiện chất lượng dữ liệu nghiên cứu và tránh trường hợp bị trùng Người tham gia Nghiên cứu, vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tổng thể của nghiên cứu.

 

4.Siêu dữ liệu bao gồm thông tin về thiết bị điện tử của bạn, tùy thuộc vào tính khả dụng, chẳng hạn như

 

a) độ phân giải màn hình,

b) tọa độ trên màn hình của các điểm hiệu chuẩn kèm dấu thời gian, và

c) tên mã kiểu máy của thiết bị được sử dụng.

XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

 1. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong phạm vi Liên minh Châu Âu, được bảo vệ để phòng ngừa nguy cơ tiết lộ hoặc xử lý trái phép, tuân theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của EU (GDPR).

 

 1. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn sang một quốc gia thứ ba nếu Ủy ban Châu Âu quyết định rằng quốc gia thứ ba này đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp, hoặc chúng tôi đã sử dụng thêm biện pháp bảo vệ khác để bảo vệ dữ liệu của bạn. Trong trường hợp chuyển dữ liệu như vậy sang các quốc gia ngoài EU, việc bảo vệ dữ liệu một cách đầy đủ sẽ diễn ra dựa trên các quy định hợp đồng theo luật, và Người tham gia Nghiên cứu có thể tham khảo các quy định này bất cứ lúc nào.

CHỈ ĐỊNH QUYỀN

1. eye square có trách nhiệm thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ các bản ghi video khuôn mặt và siêu dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

2. Các đặc điểm sau được xử lý, cho phép tham chiếu đến cá nhân:

a) Hình ảnh của Người tham gia Nghiên cứu,

b) Địa điểm và thời gian ghi video,

c) Thông tin thiết bị,

d) ID Người tham gia của nhà cung cấp Bảng khảo sát.

 

3. Việc tạo và sử dụng các bản ghi video được thực hiện vì những mục đích được nêu trong mục III. Cơ sở pháp lý là việc thực hiện tuyên bố chấp thuận này theo Điều 6 Đoạn 1 khoản a DSGVO (GDPR). Việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện hợp đồng này.

 

4.Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa ngay khi trở nên không còn cần thiết để đạt được mục đích của việc xử lý, hoặc sau khi bạn thu hồi sự chấp thuận.

 

5. Người tham gia Nghiên cứu có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của họ liên quan đến eye square hoặc clickworker.com trong một số trường hợp nhất định:

a) quyền được biết thông tin (Điều 15 GDPR),

b) quyền được sửa chữa (Điều 16 GDPR),

c) quyền hạn chế xử lý (Điều 18 GDPR),

d) quyền chuyển dữ liệu theo định dạng có thể đọc được bằng máy (Điều 20 GDPR),

e) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ (Điều 77 GDPR).

RỦI RO BẢO VỆ DỮ LIỆU

 1. Ban lãnh đạo và nhân viên của eye square nhận thức được rằng có những rủi ro đối với các quyền, lợi ích và quyền tự do được bảo vệ của các chủ thể dữ liệu khi xử lý dữ liệu cá nhân.

 

 1. Các khóa đào tạo và hội thảo thường xuyên được tổ chức để nâng cao nhận thức và chuyên môn, thường nói về những chủ đề cụ thể liên quan đến bảo mật dữ liệu trong các dự án nghiên cứu.

 

 1. Để giảm thiểu rủi ro, việc đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu được thực hiện định kỳ. Đối với việc xử lý các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt, chẳng hạn như dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu về trẻ em hoặc người khuyết tật, việc đánh giá đặc biệt được thực hiện trước và trong các dự án để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ cho các nhóm này.

THU HỒI SỰ CHẤP THUẬN

 1. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: dataprotection@eye-square.com và yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 1. Nếu bạn yêu cầu xóa bất kỳ hoặc tất cả Dữ liệu Cá nhân của mình, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu cụ thể đó sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Hợp đồng này tuân theo luật pháp Đức.

 

 1. Khu vực thẩm quyền là Berlin.

 

 1. Không có thỏa thuận miệng bổ sung nào đi kèm. Các thay đổi cần được thực hiện bằng văn bản.

 

 1. Nếu các điều khoản riêng lẻ của thỏa thuận chấp thuận này là vô hiệu hoặc trở nên vô hiệu sau khi thỏa thuận được ký kết, thì tính hiệu lực của các điều khoản còn lại của thỏa thuận sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư đối với dữ liệu của chúng tôi trên trang web của chúng tôi, có thể tìm thấy tại đây:

Accessibility Toolbar