Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

SEKRETESSPOLICY FÖR ONLINE-ÖGONSPÅRNING

Samtyckesförklaring enligt art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR för behandling, insamling och lagring av studiedata

 

 

mellan

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Implicit Market Research | Experience Research

 

(nedan ‘eye square’)

 

och

 

(nedan ‘studiedeltagare’ eller ‘du’)

PERSONUPPGIFTSANSVARIGS NAMN OCH ADRESS

Personuppgiftsansvarig enligt innebörden i General Data Protection Regulation (GDPR) och andra nationella dataskyddslagar i EU:s medlemsstater samt annat dataskydd såsom bestämmelser i California Consumer Protection Act (CCPA) är:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
Tel.: +4930698144-0
E-post: dataprotection@eye-square.com

PERSONUPPGIFTSANSVARIGS NAMN OCH ADRESS

Personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud är:

 

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Tel.: +49(0)661/480276-24
E-post: ll@psw.net
Webbplats: www.psw.net

SEKRETESS EN SJÄLVKLARHET

 1. Dataskyddet har högsta prioritet inom eye square. Vi förlitar oss primärt på demografiska och aggregerade data, ur vilka vi inte kan direktidentifiera personer, och vi tillämpar begränsningar av åtkomsten till data om specifika personer där vi lagrar data.

 

 1. I utvecklingen av våra produkter och tjänster bedömer vi deras möjliga påverkan på personuppgifter, och tillämpar sekretesskydd i våra databehandlingsrutiner, med hänsyn tagen till andra skyddsprinciper, se nedan.

TILLFÖRLITLIGHET OCH ANSVAR

 1. Vi har åtagit oss att på ett ansvarsfullt sätt administrera dina personuppgifter som vi har kontroll över och att uppfylla alla tillämpliga dataskyddslagar som reglerar insamling, användning och yppande av data om enskilda personer.

 

 1. eye square:s interna sekretessteam kontrollerar efterlevandet av tillämpliga sekretesslagar, internkontrollprogram som vi deltar i, samt våra egna sekretesspolicies.

SYFTE MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. eye square arbetar med marknadsundersökningsstudier på uppdrag av våra kunder. I det syftet önskar eye square behandla personuppgifter för att besvara relevanta marknadsundersökningsfrågor. På det sättet hjälper vi våra kunder att optimera deras produkter och tjänster, eller besvara rättmätiga frågor som har att göra med deras innehåll.

 

 1. Vi behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke. Vi kränker inte dina rättigheter och friheter utan legitima skäl.

 

 1. I denna studie vill vi försöka förstå vad du tittar på, när du får mediainnehåll presenterat för dig. Vi spelar då in en video av ditt ansikte och dina ögonrörelser så att vi kan bestämma vart du tittar och hur du reagerar emotionellt (dina personuppgifter).

RESURSER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 1. För insamling av dina ansiktsbilddata kommer vi därför att be dig att ge oss åtkomst till din enhets kamera och audio för att registrera ditt ansikte.

 

 1. Du kan inte deltaga i denna studie om du inte ger oss åtkomst till din kamera och gör en videoinspelning av ditt ansikte och dina ögonrörelser.

OMFATTNING AV INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

1. Inom ramen för studien förser studiedeltagarna eye square med unika ögonspårningsdata som samlas in via deras enheters kamera. Personuppgifterna innefattar videoinspelningar av studiedeltagarnas ansikten och deras enhetsinformation som metadata (studiedata).

 

2.Vi samlar inte in biometriska data om studiedeltagarna förutom ansiktsregistrering, inkl. deltagarens ögonrörelser. Ansiktsbilder behövs för att:

 

a) Vi samlar inte in biometriska data om studiedeltagarna förutom ansiktsregistrering, inkl. deltagarens ögonrörelser. Ansiktsbilder behövs för att:
b) bestämma ögonposition och -rörelser (t.ex. “blinkning”).

 

3. Data avseende ansiktsbilder betraktas som biometriska data om följande förutsättningar är uppfyllda:
a) data som avser fysiska, fysiologiska eller uppträdanderelaterade karakteristika hos en fysisk person
b) sådana personuppgifter är ett resultat av specifik teknisk behandling av datauppsättningen, samt
c) personuppgifter används för att unikt identifiera en fysisk person.

 

Våra maskininlärningsmodeller är tränade för att unikt identifiera en person från en annan, endast i syfte att förbättra kvaliteten hos studiedata och för att undvika duplikat av studiedeltagare vilka kan påverka de samlade studieresultaten negativt.

 

4. Metadata innefattar information om din elektroniska enhet, beroende på tillgänglighet, såsom

 

a) skärmupplösning,

b) skärmkoordinaterna hos kalibreringspunkterna med tidsstämpel, samt

c) modellkodnamnet på den använda enheten.

BEHANDLING OCH LAGRING AV INSAMLADE DATA

 1. Dina data lagras inom EU och är skyddade mot obehörigt yppande eller behandling, enligt EU:s dataskyddslagstiftning GDPR.

 

 1. Vi kan komma att överföra dina data till ett tredjepartsland om Europakommissionen har beslutat att detta tredjepartsland garanterar en adekvat skyddsnivå, eller om vi har vidtagit ytterligare skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter. I händelse av sådan dataöverföring till icke-EU-stater tillämpas ett adekvat skydd av data på basis av avtalsföreskrifter enligt lag, vilka studiedeltagaren när som helst kan ta del av.

TILLDELNING AV RÄTTIGHETER

1. eye square ansvarar för insamling, behandling, användning och lagring av ansiktsvideoinspelningar och metadata enligt relevanta dataskyddslagar.

 

2. Följande uppgifter behandlas, vilket The following characteristics are processed, which allow a personal reference:

 

a) Foto av studiedeltagaren,
b) Plats och tid för registreringen,
c) Enhetsinformation,
d) Panelföretagets deltagar-ID.

 

3. Uppläggningen och användningen av videoinspelningarna sker i de syften som anges i III. Rättslig grund för genomförande av denna samtyckesdeklaration är art. 6 avsn. 1 lit. a (GDPR). Databehandlingen är nödvändig för genomförandet av detta avtal.
4. Personuppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med behandlingen eller efter återkallande av ditt samtycke.

 

5.Studiedeltagarna har följande rättigheter avseende deras personuppgifter när det gäller eye square eller clickworker.com i följande fall:

 

a) rätt till information (art. 15 GDPR),
b) rätt till rättelse (art. 16 GDPR),
c) rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR),
d) rätt till dataöverförbarhet i ett maskinläsbart format (art. 20 GDPR),
e) rätt till inlämning av klagomål till datatillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter (art. 77 GDPR).

DATASKYDDSRISKER

 1. eye square:s ledning och medarbetare är medvetna om att det finns risker förknippade med datasubjektens skyddsvärda rättigheter, intressen och friheter vid behandling av personuppgifter.

 

 1. Regelbundna kurser och workshops anordnas i syfte att öka medvetenheten och expertisen, och de innehåller ofta specifika ämnesområden som har samband med datasäkerhet i forskningsprojekt.

 

 1. I syfte att minimera riskerna genomförs återkommande bedömningar av påverkan på dataskyddet. Särskilda bedömningar genomförs före och inom projekten när det gäller behandling av särskilda kategorier personuppgifter, såsom biometriska data, barn eller funktionshindrade, detta för att säkra skyddet och tryggheten för dessa grupper.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

 1. Du kan när som helst be oss att radera dina personuppgifter. Kontakta oss då på: dataprotection@eye-square.com och begär borttagning av dina personuppgifter.

 

 1. Om du begär radering av någon eller alla dina personuppgifter tar vi omedelbart bort den/dessa när vi har mottagit din begäran.

ÖVRIGT

 1. Detta avtal omfattas av tysk lagstiftning.

 

 1. Domsaga är Berlin.

 

 1. Det finns inga muntliga parallella överenskommelser. Ändringar måste vara skriftliga.

 

 1. Om enskilda bestämmelser i detta samtyckesavtal är eller blir ogiltiga efter tecknande av avtalet påverkas inte giltigheten hos övriga bestämmelser i avtalet.

 

För mer information, se vår dataskyddspolicy på vår webbplats, som återfinns här:

Accessibility Toolbar