Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA ŚLEDZENIA RUCHU GAŁEK OCZNYCH ONLINE

Deklaracja zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO dotycząca przetwarzania, zbierania i przechowywania danych z badania

 

 

pomiędzy

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

firmą eye square | Implicit Market Research | Experience Research

 

(dalej „eye square”)

 

a

 

(dalej „Uczestnik badania” lub „Ty”)

NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich UE oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak kalifornijska ustawa o ochronie konsumentów (California Consumer Protection Act; CCPA) jest:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
Tel.: +4930698144-0
E-mail: dataprotection@eye-square.com

NAZWA I ADRES INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych administratora ochrony danych jest:

 

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Tel.: +49(0)661/480276-24
E-mail: ll@psw.net
Strona internetowa: www.psw.net

OCHRONA PRYWATNOŚCI W FAZIE PROJEKTOWANIA

 1. Ochrona danych jest dla firmy eye square kwestią o najwyższym priorytecie. Bazujemy głównie na danych demograficznych i zagregowanych danych, na podstawie których nie jesteśmy w stanie bezpośrednio ustalić tożsamości osób, i utrzymujemy odpowiednie ograniczenia w zakresie dostępu do danych o konkretnych osobach w miejscach, w których je przechowujemy.

 

 1. Opracowując nasze produkty i usługi, oceniamy ich potencjalny wpływ na dane osobowe i dodajemy odpowiednie zabezpieczenia prywatności do naszych działań obejmujących przetwarzanie danych, biorąc pod uwagę pozostałe zasady ochrony prywatności opisane poniżej.

ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Czujemy się zobowiązani do odpowiedzialnego zarządzania Twoimi danymi osobowymi pod naszą pieczą, a także do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych regulujących zasady zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych poszczególnych osób.

 

 1. Wewnętrzny zespół ds. prywatności danych eye square nadzoruje zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, programami opartymi na mechanizmach samoregulacji, w których uczestniczymy oraz naszymi wewnętrznymi zasadami ochrony prywatności.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firma eye square prowadzi badania rynku w imieniu swoich klientów. W związku z tym eye square chce przetwarzać dane osobowe, aby uzyskiwać odpowiedzi na istotne pytania uwzględniane w badaniach rynku. W ten sposób pomagamy naszym klientom optymalizować ich produkty i usługi bądź odpowiadać na zasadne pytania związane z ich treściami.

 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę. Nie naruszamy Twoich praw i wolności bez uzasadnionej przyczyny.

 

 1. W niniejszym badaniu interesuje nas to, na co patrzysz, kiedy oglądasz treści medialne. W związku z tym nagrywamy Twoją twarz i ruchy Twoich gałek ocznych, aby określić punkt, w który patrzysz i zarejestrować Twoją reakcję emocjonalną (Twoje dane osobowe).

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby móc zbierać dane obejmujące wizerunek Twojej twarzy, poprosimy Cię o udzielenie nam dostępu do kamery i rejestratora dźwięku Twojego urządzenia w celu wykonania nagrania Twojej twarzy.

 

 1. Jeśli nie udzielisz nam dostępu do swojej kamery i nie wyrazisz zgody na nagranie swojej twarzy i ruchów gałek ocznych, nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału w badaniu.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach badania Uczestnik zapewnia firmie eye square niepowtarzalne dane oparte na śledzeniu ruchu gałek ocznych zebrane za pośrednictwem kamery swojego urządzenia. Te dane osobowe obejmują nagrania wideo twarzy Uczestnika badania oraz informacje o urządzeniu Uczestnika w formie metadanych (Dane z badania).

 

2. Nie zbieramy żadnych danych biometrycznych Uczestników badania z wyjątkiem nagrania twarzy, w tym ruchów gałek ocznych. Nagranie wizerunku twarzy musi umożliwiać:

a) ustalenie pozycji głowy względem ekranu urządzenia. Obejmuje to głównie „odległość” i „obracanie”,

b) ustalenie pozycji i ruchów gałek ocznych (np. „mrugania”).

 

3. Dane obejmujące wizerunek twarzy uznawane są za dane biometryczne, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) dane związane są z cechami fizycznymi, fizjologicznymi lub behawioralnymi osoby fizycznej,

b) takie dane osobowe wynikają z określonego przetwarzania technicznego zestawu danych,

c) dane osobowe są wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji tożsamości osoby fizycznej.

 

Nasze modele uczenia maszynowego są przeszkolone, aby jednoznacznie odróżniać tożsamość jednej osoby od drugiej wyłącznie w celu poprawy jakości danych z badania i uniknięcia dublowania Uczestników badania, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ogólne wyniki badania.

 

4.Metadane obejmują informacje o Twoim urządzeniu elektronicznym, w zależności od ich dostępności, takie jak:

 

a) rozdzielczość ekranu,

b) współrzędne punktów kalibracji ekranu wraz ze znacznikiem czasu,

c) kod modelu używanego urządzenia.

PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE ZEBRANYCH DANYCH

 1. Twoje dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej i chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

 1. Możemy przesyłać Twoje dane do państw trzecich, jeśli Unia Europejska uznała, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony bądź zastosowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane. W przypadku takiego przekazywania danych do państw spoza Unii Europejskiej odpowiednia ochrona danych odbywa się w oparciu o regulacje umowne zapewnione przepisami prawa, z którymi Uczestnik badania może się w każdej chwili zapoznać.

PRZENIESIENIE PRAW

1. Firma eye square odpowiada za zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie nagrań wideo wizerunku twarzy oraz metadanych w oparciu o właściwe przepisy o ochronie danych.

 

2. Przetwarzane są dane obejmujące poniższe informacje, umożliwiające identyfikację tożsamości:

a) wizerunek Uczestnika badania,

b) miejsce i czas nagrania,

c) informacje o urządzeniu,

d) identyfikator Uczestnika przekazany przez dostawcę Panelu.

 

3. Tworzenie i wykorzystywanie nagrań wideo odbywa się w celach opisanych w części III. Podstawą prawną realizacji deklaracji zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy.

 

4.Dane osobowe zostaną usunięte w momencie, kiedy przestaną być niezbędne do realizacji celu przetwarzania bądź po wycofaniu przez Ciebie zgody.

 

5. Uczestnikowi badania przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, względem firmy eye square lub clickworker.com, w określonych okolicznościach:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

d) prawo do przenoszenia danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 77 RODO).

RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarząd oraz pracownicy firmy eye square mają świadomość, że podczas przetwarzania danych istnieje ryzyko dla podlegających ochronie praw, interesów i swobód osób, których dane dotyczą.

 

 1. Organizowane i prowadzone są regularne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie świadomości i zwiększanie fachowej wiedzy, często obejmujące szczegółowe tematy dotyczące bezpieczeństwa danych w odniesieniu do projektów badawczych.

 

 1. Aby zminimalizować ryzyko, okresowo wykonywane są oceny skutków dla ochrony danych. W przypadku przetwarzania specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak dane biometryczne, dane dzieci czy dotyczące niepełnosprawności, przed rozpoczęciem i w trakcie projektu prowadzone są specjalne oceny mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony grup osób udostępniających takie dane.

WYCOFANIE ZGODY

 1. Możesz w każdej chwili zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@eye-square.com z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych.

 

 1. Jeśli zażądasz od nas usunięcia jakichkolwiek lub wszystkich swoich danych osobowych, niezwłocznie usuniemy takie dane po otrzymaniu Twojego żądania.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu.

 

 1. Sądem właściwym jest sąd w Berlinie.

 

 1. Dodatkowe porozumienia ustne nie mają zastosowania. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne bądź stanie się nieważne po zawarciu umowy, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień umowy.

 

Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu o ochronie danych na naszej stronie internetowej, które dostępne jest tutaj:

Accessibility Toolbar